Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEDLIGHT.pl z 11.06.2018

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LEDLIGHT.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod LEDLIGHT.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.ledlight.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: LEDLIGHT.pl, prowadzony jest przez firmę ORION Sławomir Ryżyński z siedzibą 05-091 Ząbki ul.Skorupki 61/2
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Javacript i akceptacją plików cookies, lub
    2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javacript i akceptacją plików cookies, lub
    3. Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javacript i akceptacją plików cookies, lub
    4. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javacript i akceptacją plików cookies
    5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ORION Sławomir Ryżyński zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ledlight.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Firma ORION Sławomir Ryżyński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ORION Sławomir Ryżyński za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ORION Sławomir Ryżyński
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy ORION Sławomir Ryżyński
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy ORION Sławomir Ryżyński,
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ledlight.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . 
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ORION Sławomir Ryżyński umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ledlight.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy podane są na oddzielnej stronie http://ledlight.pl/Platnosci-i-dostawa-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia:
    1. przelewem na numer konta bankowego 46 1140 2004 0000 3102 7770 1465,
    2. płatnością w systemie Przelewy24.pl,
    3. zapłata kartą płatniczą poprzez system Przelewy24.pl
  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas z podaniem imienia i nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz numeru telefonu i adresu e-mail o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ledlight.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy
    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    3. Po wysłaniu zgłoszenia Klient zostanie poinformowany na jaki adres ma odesłać lub przekazać nam rzecz. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 1. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Firma ORION Sławomir Ryżyński jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail sklep@ledlight.pl. Firma ORION Sławomir Ryżyński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. Firma ORION Sławomir Ryżyński nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Firma ORION Sławomir Ryżyński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę ORION Sławomir Ryżyński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@ledlight.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ledlight.pl
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Firma ORION Sławomir Ryżyński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwana dalej RODO.

W związku z tym chcemy poinformować użytkowników (czyli Panią / Pana)o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w naszym sklepie internetowym ledlight.pl

 

Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego prowadzonego przez firmę ORION Sławomir Ryżyński skierowana jest do użytkowników tego serwisu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, osobowych. Brak akceptacji niniejszej polityki prywatności przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu.
Wyrażona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ORION Sławomir Ryżyński numerze NIP 5421455433, z siedzibą 05-091 Ząbki ul.Skorupki 61/2.
Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej identyfikujące ją lub umożliwiające zidentyfikowanie jej (np. imię, nazwisko, adres, nip, ip urządzenia).
Inspektorem ochrony danych w firmie ORION Sławomir Ryżyński jest Sławomir Ryżyński (sklep@ledlight.pl).
W związku z korzystaniem przez Panią / Pana z naszego sklepu rejestrujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, realizacji zamówień, statystycznym, bezpieczeństwa, zapewnienia ciągłości funkcjonowania serwisów.
Założenie konta w naszych Serwisach wiąże się z podaniem danych osobowych, podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta użytkownika ich nie podanie uniemożliwi założenie konta użytkownika. Konto może zostać usunięte w każdej chwili w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z firmą ORION Sławomir Ryżyński.
Złożenie zamówienia przez Pana / Panią wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych podanych w czasie zakładania konta użytkownika lub dobrowolnego dodania dodatkowego adresu dostawy.
Dodanie dodatkowego adresu dostawy jest dobrowolne i wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Adres dostawy może zostać usunięty w każdej chwili w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z firmą ORION Sławomir Ryżyński
Na stronie udostępniamy Pani / Panu możliwość wysłania do nas zapytań i zgłoszeń w formie wiadomości a skorzystanie z nich wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Panią / Panem w celu udzielenia odpowiedzi, doprecyzowania, lub rozwiązania problemu. Podanie danych wymaganych przez formularz jest obowiązkowe, odmowa ich podania uniemożliwi skontaktowanie się z nami w tej formie.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
- Realizacji działań na Pani / Pana życzenie przed lub w związku z realizacją zamówienia.
- Realizacji usług – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Założenia konta Użytkownika – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Aktywacji konta Użytkownika – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Weryfikacji Pani / Pana tożsamości - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Prezentacji oferty – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Realizacji zamówień – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Rozliczeń finansowych i windykacyjnych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO
- Analitycznym i statystycznym – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
- Obsługi reklamacji – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
- Rejestracji aktywności użytkownika w Serwisach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
- W celach marketingowych - Jeśli otrzymaliśmy Pani / Pana zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podstawą przetwarzania będzie Pani / Pana zgoda oraz uzasadniony interes administratora. Zgodę taka może Pani / Pan wycofać w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z firmą ORION Sławomir Ryżyński
- Spełnienia obowiązków ustawowych – Prawo nakłada na nas obowiązki które wymagają przetwarzania Pani / Pana danych osobowych np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości i sprawozdawczości. - na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
- Identyfikacji nadawcy wiadomości zapytań i zgłoszeń - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit B RODO)
- Zabezpieczenia danych - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO). W celu zabezpieczenia danych możemy zapisywać i przechowywać Pani/Pana dane przekazywane przez systemy informatyczne (np. adres ip z którego nastąpią próby logowania, datę takich prób, datę zalogowania oraz wylogowania).
- Archiwizacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
- Zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
- Celów administracyjnych Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
- W celu rozliczenia transakcji możemy zarejestrować Pani / Pana numer konta bankowego - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i ręczny.
Dane osobowe nie będą profilowane.
W celu zapewnienia należytej jakości usług, realizacji zamówienia, w celu wykonania obowiązku prawnego, lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora dane osobowe będą udostępniane, ujawniane i przekazywane podmiotom zewnętrznym, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, bankom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom, firmom zapewniającym obsługę systemów informatycznych, firmom hostingowym, podmiotom powiązanym z firmą ORION Sławomir Ryżyński oraz innym podmiotom i instytucjom upoważnionych do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Serwisy używają plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Może Pani / Pan wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk korzystania z Serwisu oraz tłumaczenia Serwisu.
Zgodnie z przepisami prawa firma ORION Sławomir Ryżyński może mieć obowiązek ujawnienia Pani / Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim zgłaszającym takie żądanie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie zawartej umowy sprzedaży (zamówienia) lub wywiązania się z obowiązku ustawowego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu lecz okres ten może być wydłużony ze względu na konieczność spełnienia obowiązków ustawowych (np obowiązek przechowywania i archiwizacji dokumentów handlowych), dochodzenia roszczeń; Po upływie czasu przetwarzania dane zostaną bezpowrotnie zniszczone lub pozbawione możliwości identyfikacji osoby fizycznej;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, uzyskania kopii danych;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innego przepisu dotyczącego ochrony danych osobowych.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta na naszej stronie internetowej, brak możliwości zalogowania się na naszej stronie internetowej oraz brak możliwości realizacji zamówień;
Podejmujemy niezbędne działania by podwykonawcy jak i firmy współpracujące z nami stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa dla danych osobowych.
Zapewniamy, że dostęp do Pani / Pana danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, a dane osobowe są należycie zabezpieczone (zgodnie z naszą wiedzą i dostępnymi środkami)
Polityka Prywatności (ten dokument) może być na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
Jeśli ma Pani / Pan wątpliwości, zastrzeżenia, skargi prosimy o kontakt z: sklep@ledlight.pl
lub listowny: ORION Sławomir Ryżyński, 05-091 Ząbki ul.Skorupki 61/2
lub kontakt telefoniczny: +48 518 669 912

 

 

  

 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą ORION Sławomir Ryżyński a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą ORION Sławomir Ryżyński a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firma ORION Sławomir Ryżyński
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel